Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Wednesday, November 21, 2018

Chào mừng Quý khách đến với website của V PRO

Sinh hoạt cộng đồng
 

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên PVL năm 2015

 

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên PVL năm 2015

 

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (lần 1) Công ty CP Địa ốc Dầu khí

IMG 1226

Ngày 23 tháng 04 năm 2015, Công ty CP Địa ốc Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần 1) với số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 16 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 12.951.666 cổ phần, chiếm 25,9% cổ phần có quyền biểu quyết của PVL.

Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (lần 1) của PVL với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (lần 2) sẽ được triệu tập trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 23/04/2015 (Dự kiến ngày 08/05/2015).

Trân trọng !

 
 

Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty CP Địa ốc Dầu khí(Đã kiểm toán)

 

Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã Kiểm toán của Công ty CP Địa ốc Dầu khí

 
 

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange