Nhạc Rap, Rap Việt, Nhạc Rap Online, Nghe Nhạc Rap, Nhạc Rap Hay 2012
Wednesday, July 18, 2018

Quan hệ cổ đông

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017)

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCSEhnNVd2TlBkdTQ/view?usp=sharing

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017)

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCb09WdlpPVm91Ujg/view?usp=sharing

 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 ( 6 tháng đầu năm 2017)

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCaFpEWEE4eHRJWmM/view?usp=sharing

 

Tờ Trình về việc Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung Thành viên HĐQT

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCT1JEaGtjNXBfZlE/view?usp=sharing

 
 

Kết Quả Đại Hội Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí Lần 2 (ngày 22 tháng 06 năm 2017)

Đại hội Cổ đông lần 2 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí diễn ra ngày 22 tháng 06 năm 2017. Đã điễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 26 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền cho 37,329,268 cổ phần chiếm 74,66% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội Cổ đông đã làm việc và thông qua các nội dung sau:

- Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRXBoS0lEU3AwYW8/view?usp=sharing

- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZHRDZ0x6N2hBdXM/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCZkxpWEVTLTQ4ckk/view?usp=sharing

- Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Miễn Nhiệm Thành Viên HDQT, BKS.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCRFFTVVIwMy1neDg/view?usp=sharing

Biên Bản Kiểm Phiếu Bầu Cử Thành Viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dầu Khí.

https://drive.google.com/file/d/0B0RcfNfnlWhCcHgyLU9yc0V1TEE/view?usp=sharing

 

Đại Hội Cổ Đông Lần 2 ngày 22 tháng 6 năm 2017

Ban Kiểm Soát Công ty PVL mới nhiệm kỳ 2014-2017.

Bầu 02 thành viên BKS mới.

1: Ông Bùi Quang Minh - Số CMTND 037085000030 cấp ngày 11/07/2014;

2: Ông Nguyễn Văn kỳ - Số CMTND 151348035 cấp ngày 03/12/2009.

 
 

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2014-2019.

Bầu 03 thành viên mới vào ban Hội Đồng Quản Trị Công ty.

1: Ông Đỗ Văn Bình - Số CMTND 001911954 cấp ngày 09/04/2008;

2: Ông Trần Quốc Huy - Số CMTND 013231396 cấp ngày 28/09/2009;

3: Ông Nguyễn Hưng Bường - Só CMTND 034066000722 cấp ngày 10/02/2015.

 

CỔ ĐÔNG LỚN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VITD

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAIGON LAND

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ - CFTD

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ - SUDICO

ÔNG TRẦN QUỐC HUY

ÔNG PHẠM QUANG MINH

BÀ NGUYỄN THỊ HOÀN

ÔNG BÙI QUANG MINH

ÔNG HÀ QUYẾT THẮNG

ÔNG BÙI THANH QUANG

BÀ NGUYỄN THỊ THU GIANG

 

 

 

 
 

Page 2 of 3

PVL | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ | Địa chỉ : Tầng 3 - Tòa nhà CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Tel :+84.4.3 785 6969 | Fax :+84.4.3 785 6888,  Email: Info@pvl.com.vn |  Website: http://pvl.com.vn  | Hotcall : 0917 75 77 79

Brown Blue Orange